Жалпы мәлімет

Кафедрада  6B01501-Математика, 6В01506-Математика-информатика, 6В01507-Физика-информатика, 6В06101-Информатика, 6В06102-Ақпараттық жүйелер, 6В06103-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету,6В07501-Стандарттау және сертификаттау/салалары бойыншы/, бакалавр мамандықтары бойынша біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандар даярлайды.

Кафедраның құрамында жоғары білікті мамандар қызмет етеді. Профессор оқытушылар құрамында 2 ғылым докторы, 13 ғылым кандидаты, 8 магистр аға оқытушы, 3 магистр оқытушылар бар.

6B01501-Математика, 6В01506-Математика-информатика, 6В01507-Физика-информатика, 6В06101-Информатика, 6В06102-Ақпараттық жүйелер, 6В06103-Есептеу техникасы және бағдарламалыққамтамасыз ету,6В07501-Стандарттау және сертификаттау/салалары бойыншы/ бойынша жоғары білімнің кәсіби оқу бағдарламасын меңгеру және оқу үдерісіне инновациялық өндірістік(педагогикалық) технологияларды қолдана отырып білім сапасын арттыру үшін арнаулы дәрісханалар мен зертханалар жабдықталған.   «Бағдарламалу тілдері», «Физика»,«Математиканы оқыту әдістемесі» зертханалары студенттер игілігіне пайдаланылуда.

Тәлімдік жұмыстар

Кафедрада 2019-2020 оқу жылында «Жас математик», «Жас информатик», үйірмелері жұмыс жасайды. «IT технологиясы» бағдарламасы арқылы салауатты өмір салтын құруға баулу жұмыстары жүргізіледі.

2018-2019 оқу жылында 5В070400 -Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету,мамандығының түлегі Алдаш Асел. «Үздік диплом» иегері.

«Техника және ақпараттандыру» кафедрасының а/ш.ғ.к.,, аға оқытушысы М.С. Абишов студенттермен жұмысы.

«Техника және ақпараттандыру» кафедрасының магистр, аға оқытушысы Г.Б. Абишова студенттерге компьютерлік сыныпта зертханалық сабақты түсіндіруде

Кафедра меңгерушісі

Оспанова Рахима Джулибаевна

Ученая степень, должность: кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Техника и информатизации».

Адрес проживания: г. Шымкент, улица Мадели кожа, 48А-83

Тел. раб.: 87715530130

E-mail: box4myletters@mail.ru

Научные интересы: Компьютерное и математическое моделирование сложных химико-технологических процессов, Языки программирования.

Преподавательская деятельность: преподает дисциплины кафедры «Техника и информатизация»: Исследование операций, Методика преподавания математики, Языки программирования Java и PHP. Стаж работы 30 лет.

Образование: высшее, в 1977 году закончила Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои по специальности «Математика», квалификация: математик.

Дополнительное  образование: В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Основные публикаций:

Опубликовано более 70 научных и научно-методических работ.

1. С.С. Оспанов, Р.Д. Оспанова, Т.Н. Ибраев, А.Н. Жылысбаева, З.М. Керимбекова. Влияние территории, на которой хранятся и утилизируются устаревшие боеприпасы на окружающую среду. Вестник КазНИТУ  №6(112) Алматы,стр. 312-315.

2. С.С. Оспанов,М.Н. Суннатов, Р.Д. Оспанова, А.Н. Жылысбаева, З.М. Керимбекова. Требование безопасности, предъявляемые к устаревшим порохам, высвобождаемых при утилизации списанных боеприпасов. Вестник КазНИТУ  №(116) Алматы,стр. 55-60.

3. П.А. Кожабекова, Р.Д. Оспанова. «Деректерді сандық өңдеу» оқу құралы. Шымкент 2019, 156 бет.

Владение  языками: русский, казахский, английский, узбекский.

Повышение квалификации:

1. Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, г.Алматы, 05.08.2019-16.082019г. Сертификат № КУ-1016 курс «Менеджмент в образовании», 72 часа.

2. Учебный центр «Білікті маман», г.Шымкент, 15.01.2018-26.01.2018г., Сертификат №00000173, по теме: «Методы анализа данных, моделирование и информационно-коммуникационные технологии», 72 часа, г.Шымкент.

Профессор-оқытушылар құрамы

1

Оспанова Р.Д.

кафедра

меңгерушісі

т.ғ.к.

2

Дуйсенов Н.Ж.

аға оқытушы

т.ғ.к.

3

Абишов М.С.

аға оқытушы

а.ш.ғ.к.

4

Кошкинбаева М.Ж.

аға оқытушы

т.ғ.к.

5

Ахметова С.Т.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

6

Жапбаров С.А.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

7

Акылбаев М.И.

доцент

т.ғ.к.

доцент

8

Утенов Н.М.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

9

Оспанов С.С.

доцент

т.ғ.к.

доцент

10

Балабекова М.О.

аға оқытушы

т.ғ.к.

11

Бекжигитов Е.Т.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

12

Ерембесов К.К.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

13

Камбарова О.Б.

доцент

ф.-м.ғ.к.

доцент

14

Ажиметова А.

аға оқытушы

т.ғ.к.

15

Бименов М.А.

аға оқытушы

ф.-м.ғ.к.

16

Балгимбекова У.Б.

аға оқытушы

АЖ маманы

17

Рысбаков А.

аға оқытушы

18

Абишова Г.Б.

аға оқытушы

и.м.

19

Толеманова А.О.

аға оқытушы

и.м.

20

Абдрахманова Г.М.

аға оқытушы

и.м.

21

Исахова Ұ.К.

аға оқытушы

ф.м.

22

Мәлік Г.Ж.

аға оқытушы

т.т.ғ.м.

23

Жаксылыков Е.К.

оқытушы

т.т.ғ.м.

24

Шынжігіт Б.Б.

оқытушы

т.т.ғ.м.

25

Қоңырбай Ж.А.

оқытушы

п.ғ.м.

Құжаттар
Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келісім-шарт негізінде оқуға қабылданған студенттер тізімі.

1.Сүпиян Ержігіт Сәкенұлы- Сырдария университетінің 3- курс студенті, академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 5В010900 – «Математика» мамандығы күндізгі оқу түрі бойынша 3-курс МТ-217 тобының студенттер қатарына 29.08.2019 ж – 30.12.2019 ж аралығында шарт негізінде оқу мерзімінің басталуына байланысты қабылданды.

2.Шәріп Аяжан Әлжанқызы- Сырдария университетінің 3- курс студенті, академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 5В010900 – «Математика» мамандығы күндізгі оқу түрі бойынша 3-курс МТ-217 тобының студенттер қатарына 29.08.2019 ж – 30.12.2019 ж аралығында шарт негізінде оқу мерзімінің басталуына байланысты қабылданды.

3.Арапбек Ұлмекен Назарбекқызы – Сырдария университетінің 2- курс студенті, академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» мамандығы күндізгі оқу түрі бойынша 2-курс 704-18 тобының студенттер қатарына 29.08.2019 ж – 30.12.2019 ж аралығында шарт негізінде оқу мерзімінің басталуына байланысты қабылданды.

4.Октябрь Еламан Арысбекұлы – Сырдария университетінің 3- курс студенті, академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 5В060200 – «Информатика» мамандығы күндізгі оқу түрі бойынша 3-курс ИФ -217 тобының студенттер қатарына 29.08.2019 ж – 30.12.2019 ж аралығында шарт негізінде оқу мерзімінің басталуына байланысты қабылданды.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келісім-шарт негізінде оқуға кеткен студенттер тізімі.

1.Бекболатұлы Бақдәулет – 02.09.2019ж бастап, 5В010900 – «Математика» мамандығы күндізгі оқу түрі, 3-курс МТ-217 тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 02.09.2019ж – 30.12.2019 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Сырдария университетіне жіберілді.

2.Хайрулла Бибарс Нуржанұлы – 02.09.2019ж бастап, 5В010900 – «Математика» мамандығы күндізгі оқу түрі, 3-курс МТ-217 тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 02.09.2019ж – 30.12.2019 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Сырдария университетіне жіберілді.

3.Сайлау Әуез Маратұлы – 02.09.2019ж бастап, 5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету»  мамандығы күндізгі оқу түрі, 2-курс 704-18 тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 02.09.2019ж – 30.12.2019 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Сырдария университетіне жіберілді.

4.Серікбайұлы Сержан – 02.09.2019ж бастап, 5В060200 – «Информатика»  мамандығы күндізгі оқу түрі, 3-курс ИФ -217  тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 02.09.2019ж – 30.12.2019 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Сырдария университетіне жіберілді.

5.Адал Жұлдыз – 10.01.2020ж бастап, 6В01501 – «Математика» мамандығы күндізгі оқу түрі, 3-курс МТ-217 тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 10.01.2020ж – 30.05.2020 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Халықтар достығы университетіне жіберілді.

6.Қаратаев Серікболсын Талғатжанұлы  – 10.01.2020ж бастап, 6В06103  – «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» мамандығы күндізгі оқу түрі, 3-курс ЕТ-217 тобының студенті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 10.01.2020ж – 30.05.2020 ж аралығында оқу мерзімінің басталуына байланысты Мирас университетіне жіберілді.

Кәсіптік бағдар
Біздің жетістіктеріміз
Біздің түлектеріміз
Тәжірибе мен жұмыспен қамтамасыз ету

5В010900 Математика

32

1. «Қызыл жол» жалпы орта мектеп

2. «Қазақстан» жалпы орта мектебі

3. «Шақпақ» негізгі орта мектебі КММ

4. С.Көбеев атындағы №56 жалпы орта білім беретін мектебі

5. № 47 Д.А.Қонаев атындағы жалпы орта мектебі

6. А.Назарбеков атындағы №87 жалпы білім беретін  орта мектебі

7. №55 Жеңістің 50 жылдық жалпы орта мектеп

8. №37 Р.Кошкарбаев атындағы жалпы орта мектеп

9. № 38 мектеп- лицей

10. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Жетісай қаласы, №20 Тұрар Рысқұлов атындағы жалпы орта мектеп

11. №50 Б.Омаров атындағы жалпы орта мектеп

12. Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Диханкөл ауылы, «Диханкөл» орта мектебі

13.М.Габдуллин ат.жом

14.№114 Сайрам жалпы орта мектеп

15.Сағадат Нурмаганбетов ат.№72 ж.о.м

16. № 52 мектеп-лицей

6В01506-Математика-информатика

7

1.№ 52 мектеп-лицей

2.С.Көбеев ат.№ 56 ж.о.м.

6В01507 Физика және информатика

57

1.С.Көбеев атындағы №56 жалпы орта білім беретін мектебі

2.А.Назарбеков атындағы №87 жалпы білім беретін  орта мектебі

3.Сағадат Нурмаганбетов ат.№72 ж.о.м.

4.№ 89 IT мектеп-лицей

5.М.Әуезов ат. оқу IT орталығы

6. « Мирас «  университеті

7.Статистика комитетінің «Ақпараттық есептеу орталығы»

8.»Сырдария» университеті

5В060200 Информатика

38

1.ЖШС «KAZTIL DAMU» мекемесі

2.А.Назарбеков  атындағы № 87 жалпы білім беретін  орта мектебі

3.М.Әуезов ат. оқу IT орталығы

4.Самрук «Build Group»ЖШС

5В070300- Ақпараттық жүйелер

78

1.« Фобос –ПЛН» ЖШС

2.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,IТ-орталы

3.Мирас университеті ғы

4.«Конструктор 80» ЖШС

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

75

1.«Интерөндіріс» ЖШС

2.ТОО «Анонс»

3.Статистика комитетенің «Ақпатаррты есептеу ортылығы»

4. «Югстройсервис»Н ЖШС

5. «Алма -ТV»

6. «Фобос-ПЛН» ЖШС

7. «Мир – Строй» ЖШС

8. Шардара ауданы № 16 колледж

9. Мирас университеті

10. М.Әуезов атындағы ОҚМУ

IT-орталығы

11. «Энергопоток» ЖШС

12. «Конструктор  80» ЖШС

13. «Казпочта» АҚ

14. « Фобос –ПЛН» ЖШС

15. «Энергосервис ЭТЛ»ЖШС

16.HRH ЖШС

17. «САмрук  BuildGroup» ЖШС

18.Қуатбеков ат.ХДУниверситеті

20. Самрук «Build Group»ЖШС

5В073200- Стандарттау және сертификаттау /салалар бойынша/

33

1.Қазақстан стандарттау институты РМК

2. ТОО корпорация «Ақ-Алтын» ЖШС

3. «Шымкент құс» ЖШС

4. Кірпіш зауыты ЖШС

Share this Page