Ғылыми зерттеу жұмыстары университеттің  мынадай құжаттарына сәйкес іске асырылады. :» ҚР Білім заңы» № 319 от.27.07.2007 ж., МЖМБС «ҒЗЖ»  ҚР 5.01.024-2008.

Университеттің ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мынадай құжаттар арқылы іске асырылады:

– Қазақстан Республикасының 2020 жылға»дейінінгі Стратегиялық даму жоспары туралы.  ҚР  Президентінің жарлығы 1 ақпан 2010 жылғы №922

-«ҚР Білім және Ғылым Мемлекеттік бағдарламасын 2016-2019 жылға» ҚР Президентінің жарлығы 1 наурыздағы 2016 жылғы №205 бекіту туралы;

ХГТУ университетінің Стратегиялық даму жоспары 2016-2020 жж.

Мынадай салалардың өзекті мәселелері Республикалық және аймақтың зерттеу тақырыптары ретінде қамтиды.

  • Шикізат пен өнімді қайта өңдеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану;

  • Өмір туралы ғылым;

  • Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар;

  • Елдің Зияткерлік әлеуеті.

Университетіміздің ҒЗЖ нәтижелігін арттыру үшін,  оқытушылардың ғылыми рейтингі, кафедра меңгерушілері және ғылым докторлары, ғылым кандидаттары, аға оқытушылар  жұмыс істейді. ПОҚ-ның еңбек ақысы және ынталандыру ақысы ғылыми рейтингінің нәтижелері бойынша есепке алынады.

Университеттің ғылым саласындағы қызметі 2016-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспар бойынша  дамудың ұзақ мерзімді бағыттарына, миссиясы мен одан туындайтын мақсат-міндеттеріне сәйкес жүргізілуде.

Ғылыми-зерттеу жұмысы Қазақстан мен аймақтың экономикалық, экологиялық, техникалық, технологиялық, әлеуметтік, білім беру, құқықтық және басқа да өзекті мәселелерін шешуді қамтитын 14 бастаманың тақырыптары бойынша жұмыс жасайды. Оның ішінде 11-іргелі,  3- қолданбалы.

Ғылыми және инновациялық қызметті қаржыландыру түрлі көздерден қаражат тарту негізінде жүзеге асырылады. Атап айтқанда, университеттің өз қаражаты, республикалық және бюджеттен тыс қорлар пайдаланылады.

Таблица 1.  ХГТУ да қаржыландырылған жобалар

Жобаның атауы Қаржыландыру көзі Жетекшілердің
аты-жөні
Келісім-шарттың мерзімі және жалпы суммасы
1 Разработка технологии переработки низкокачественного жирового сырья с целью получения композиционных, антиоксидантных, имидазолиновых поверхностно-активных веществ для нефтегазовой и строительной отраслей Казахстана Грантовое финансирование научных исследований» на 2015-2017 годы Т.ғ.д.,профессор
Корганбаев Б.Н.
6069000 тг.2015-2017гг.
2 Совершенствование функциони-рование и комплексная оценка предпринимательской деятель-ности и фармацевтической отрасли ЮКО на примере ТОО «ЭКОФАРМ» ТОО «ЭКОФАРМ» К.э.н., доцент Балабекова Д.Б. 500 тыс. тг.2013-2014г.
3 О литературе –патентно поиске по технологиям очистки и повторного использования сточных вод в нефтепереработке АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского» К.т.н.,Ержанов Н.А. 1,7 млн.тг.2014г.
4 Қазақстандағы тұрғын үй құрылысының жалпы жағдайын талдау және оның бағдарламалы шешімін зерттеу ТОО «Бейарыс 2010 Строй» К.ю.н., Сартбаева Ұ.К. 720 тыс. тенге2014-2015гг.
5 ОҚО өсімдіктерді биологиялық әдістермен қорғаудың экономи-калық тиімділігін бағалау ТОО«ЭКО-ФАРМ» К.э.н,, Сабырова М.Е. 1,5 млн. тг.2016г.
6 ОҚО әлеуметтік экономикалық дамуын стартегиялық жоспарла-нуын жасау және бағалау «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» РММ мекемесі К.э.н..,Сабенова Б.Н. 1 млн.тг.2016-2017ж.
7 «Велмаст» ЖШС –не Қызмет көрсету шығындарын азайтудың жолдарын талдап және өндірістің тиімділігін арттыру туралы  зертеу жұмыстарын жүргізіп оны серіктестікке ұсыну және енгізу «Велмаст» ЖШС К.э.н., доцент Балабекова Д.Б. 1млн. тг.2016-2017 ж.
8  ОҚО-ның Отырар ауданы экологиялық жағдайын зерттеу, Отырар ауданы, Темір станциясында отын базасын зиянды заттың қоршаған ортаға әсерін анықтау. НПП  «Экохим» К.сх.н.Мамирова Н.А. 300000 тенге2017г.

Университеттің алдына қойылған негізгі міндеттердің бірі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бүкіл білім беру жүйесі ғылыми зерттеулер мен дамудың рөлін арттыру және жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуетін тұрақты экономикалық өсудің негізгі ресурстарының біріне айналдыру болып табылады.

  Зерттеушілерді даярлау әсіресе маңызды болып табылады және бакалавриаттың алғашқы курстарынан бастап және магистрлер мен докторанттар даярлау үрдісінде толық іске асырылып, барлық оқу үрдісінде жүзеге асырылуы тиіс. Оқу үрдісіне міндетті түрде курстық және дипломдық жұмыстар, жобалар, диссертациялар, ғылыми семинарлар, жас ғалымдардың конференциялары түрінде ғылыми зерттеулердің элементтерін енгізу арқылы қол жеткізіледі.

Университеттің ООҚ-нің ғылыми қызметінің негізгі бағыттары:

– Қазақстандық және халықаралық конференцияларда, дөңгелек үстелдерде авторлық құқықты ресімдеу, нәтижелерін талқылау және іріктеу, іргелі, барлау, қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен инновациялық қызметті жүргізу, Қазақстанда және халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми нәтижелерді жариялау, соның ішінде нөлден тыс импакт-факторы бар;

  Соңғы жылдары импакт-факторы бар рейтингілік журналдарда жарияланымдар санының өсуін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылды.

ХГТУ-да ҚР БжҒМ-мен келісілген жоспарға сәйкес жыл сайын экономика, құқық, техника, педагогика, спорт, өнер және дизайн салаларындағы әртүрлі өзекті тақырыптар бойынша Халықаралық және республикалық конференциялар ұйымдастырылып, өткізіледі.

 «Ғылым, білім және тәжірибенің өзара байланысы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясына Ресей, Өзбекстан, Белоруссия, Түрік, Тәжікстан, Польша елдерінің ғалымдары қатысып, өздерінің ғылыми жұмыстарының нәтижелерімен таныстырып, пікір  алмасу сәттерінен көріністер:

Share this Page